Har du krav på forsinkelsesrenter?

Har du krav på forsinkelsesrenter på bakgrunn av at du har leid bolig og betalt depositum hos oss?

Høsten 2022 ble praksisen SiØ har hatt for oppbevaring av depositum i forbindelse med utleie av studentbolig avviklet. Dersom du er rammet av dette og har krav på forsinkelsesrenter, ber vi deg fylle inn skjemaet under og sende det inn til oss. Kravene vil bli behandlet og utbetalt fortløpende.

Krav om forsinkelsesrente
Etter forsinkelsesrenteloven § 2 må debitor for kravet selv «kreve» forsinkelsesrenter, det foreligger ingen plikt for SiØ å utbetale dette uoppfordret. Dette betyr i praksis at studenter som bor hos eller har bodd hos oss selv må sende inn et krav til oss på eget initiativ.

Alle som har et rettmessig krav hos oss skal få tilbakebetalt forsinkelsesrente på sitt depositum dersom kravet kan dokumenteres.

Husk å legge inn korrekt kontonummer på dine sider i UniAlltid!
 

SiØ erkjenner krav på forsinkelsesrenter av depositum som har vært innestående hos SiØ de tre siste årene fra 27. juni 2023, jf. foreldelsesloven § 14. Dette innebærer at SiØ ikke vil påberope seg foreldelse av materielt berettigede forsinkelsesrentekrav som har oppstått i perioden 27. juni 2020 til 27. juni 2023.     

Vi i SiØ har besluttet å avbryte foreldelsesfristen for forsinkelsesrenter, slik at tidligere beboere får ytterligere tre år på seg til å melde inn krav og kontonummer. 

Hva er forsinkelsesrenter?  
Lov om forsinkelsesrente og husleieloven § 3-7 gir deg anledning til å fremme krav om forsinkelsesrenter dersom depositum ikke har vært håndtert i henhold til lovens krav. Du må selv melde inn kravet om forsinkelsesrenter.  

Hvorfor må jeg melde inn krav?  
Loven er tydelig på at du selv må melde inn kravet om forsinkelsesrenter. Vi trenger også at du bekrefter hvilken bankkonto du vil ha utbetalt pengene til.  

Et krav er enkelt å melde inn. Bare send oss en melding via kontaktskjemaet vårt. 
Du må også oppdatere kontonummer for tilbakebetaling på Min side i UniAlltid.

Hvor mye kan jeg gjøre krav på?  
Beregningen av forsinkelsesrente gjøres individuelt ut fra størrelsen på depositumet, samt hvor lenge det var innbetalt hos SiØ innenfor de siste tre år. Vi bruker satser som er beregnet av Finansdepartementet.  

Vi gjør oppmerksom på at forsinkelsesrenter du mottar fra SiØ vil være å regne som skattepliktig inntekt og du må selv legge disse rentene inn i din skattemelding.  

 

Fullt navn på personen som reiser kravet // Full name of the person who raises the claim*


Fødselsdato på personen som reiser kravet // birth date of the person who raises the claim*


DDMMYYYY

Kundenummer // Customer number

Finnes på forsiden av din leiekontrakt med SiØ // Can be found on the front page of the rental agreement you had with SiØ.
 

Adresse på personen som reiser kravet // Address of the person who raises the claim

Må stemme overens med adresse registrert i din bank // Has to coincide with the address recorded in your bank.
 

Hvor mange perioder har du bodd hos SiØ // How many periods have you stayed with SiØ *


Dersom du ble berørt av depositumsavviklingen i November/Desember 2022 og fikk overført hele depositumet til Husleie/faktura - Bruk 31.12.22 som dato på UTBETALING av depositum i feltene og kalkulatoren

If you were affected by the deposit processing in November/December 2022 and had the entire deposit transferred to Rent/invoice - Use 31.12.22 as the date for deposit REFUND in the fields and calculator


Kontonummer på personen som reiser kravet // account number of the person raising the claim *


Depositumet ble oppgjort på ett av følgende vis // The deposit was settled in one of the following ways *


Dersom depositumet i sin helhet ble brukt til å dekke utestående husleie/faktura trenger du IKKE å laste opp kvittering på utbetaling av depositum // If the whole deposit was used to cover rent/invoices, you DO NOT have to upload a receipt for deposit refund

Total sum på krav // Total amount for claim *


Total sum over alle boperioder // Total amount for all periods