Styret

Styret i SiØ 2019-20


Joachim Kulen
Styreleder    
Tlf: 924 90 592

Ask Nødtveidt Kase
Styremedlem

Jon Øivind Selstad Bjørke-Hill
Styremedlem

Elin Corneliussen
Styremedlem

Magnus Klerck
Nestleder

Fahad Said
Styremedlem

Rigmor Trudvang
Styremedlem


4 medlemmer velges av studentene
1 medlem velges av de ansatte i SiØ
2 medlemmer oppnevnes av utdanningsinstitusjonene

De organene som velger/oppnevner medlemmer til styret, velger/oppnevner like mange varaer etter rekkeprinsippet. Dvs 1.vara, 2.vara, 3.vara, osv.
Dersom ikke studentene velger styreleder, så gjør styret dette. Styret velger alltid nestleder. Styreleder og nestleder velges blant studentrepresentantene.
For styremedlemmene og varaene valgt/oppnevnt av studentene er funksjonstiden ett (1)år.
For øvrige styremedlemmer og varaer er funksjonstiden to (2) år. Funksjonstiden løper fra/til 1.juni, dog slik at styremedlemmer blir i vervet inntil nytt medlem kan overta. Et styremedlem kan gjenvelges/gjenoppnevnes.

Det er ønskelig med en så jevn fordeling mellom kjønnene som mulig, og at representantene er fordelt på de ulike avdelinger. Det utbetales styrehonorar til representantene.
ARTIKLER - SE ALLE
Nye tilbud i eksamenstiden
Nå går vi inn i siste del av vårsemesteret. Det betyr at det nærmer seg eksamenstid for mange studenter.
Koronaviruset - praktisk informasjon
Praktisk informasjon og forhåndsregler i forbindelse med koronaviruset
Fornyelse av kontrakter
Kontrakten min går ut - men jeg ønsker å bo lenger.