Student og gravid?

Student og gravid?

Å være gravid student innebærer planlegging og å ta stillingen til en del praktiske spørsmål. Vi har her samlet praktisk informasjon og litt om økonomiske rettigheter ved fødsel og permisjon. Ta gjerne kontakt med studentrådgiveren på ditt studiested hvis du har flere spørsmål eller ønsker en samtale.

Informer ditt lærested
Når du er bekreftet gravid, må du kontakte studieveileder for å planlegge ditt videre studieforløp. Avklar hvilke konsekvenser en eventuell permisjon får for deg. Din utdanningsplan må kanskje justeres, og det er greit å få avklart hva du går tilbake til etter endt permisjonstid. Permisjonstiden skal dateres fra tre uker før fødselstermin.

Rettigheter og ytelser fra Lånekassen
Kontakt Lånekassen skriftlig (send gjerne epost eller logg deg inn på dine sider) for å informere om din graviditet, hvordan du planlegger din permisjon fra studiene, samt be om redegjørelse for hvilke rettigheter du har krav på. Du finner også mye nyttig informasjon om dette på Lånekassens hjemmesider under tema: Fødsel og barn.
Venter du barn når du søker om vanlig stipend og lån, må du opplyse om det i søknaden. Skal du ha permisjon, må du sende inn bekreftelse fra lærestedet som viser permisjonsperioden.

Foreldrestipend
Studenter under utdanning kan få foreldrestipend fra Lånekassen. Du kan få foreldrestipend i 49 uker; tre uker før fødselen og 46 uker etter. Får du mer enn ett barn samtidig får du fem uker i tillegg til de 46 ukene for hvert barn mer enn ett. 

Foreldrestipend tilsvarer det du maksimalt kan få i stipend og lån, men alt gis som stipend. Tre uker før og seks uker etter fødsel er forbeholdt mor. Hvis begge foreldre er studenter med rett til foreldrestipend, kan stipendperioden deles, men par kan ikke få foreldrestipend samtidig. Faller deler av eller hele permisjonstiden i sommerferien, får du foreldrestipend også i denne perioden. Følgende vilkår må være oppfylt:
  • Du må ha hatt rett til støtte fra Lånekassen i de siste seks månedene før fødselen og fortsatt ha rett til støtte. Det vil si at du må være under utdanning, eller ha permisjon.
  • Ektefelle/samboer/partner kan ikke motta foreldrepenger fra NAV samtidig med at du får foreldrestipend. Dersom han/hun tar ut mindre enn 50% foreldrepenger fra NAV, kan du likevel motta fullt foreldrestipend.
  • Du må bo sammen med barnet.

Forsørgerstipend
I tillegg til foreldrestipend får studenter utbetalt forsørgerstipend. Det er ikke noe eget søknadsskjema for forsørgerstipend, dette blir automatisk vurdert når du søker om foreldrestipend. Forsørgerstipendet blir behovsprøvd både mot din og mot ektefelle/samboer/partners inntekt og formue.
Legg ved fødselsattest for barnet/barna første gang du søker om stipend og lån. Hvis både mor og far studerer, har begge rett på forsørgerstipend resten av studietiden.

NB! Hvis du blir syk under svangerskapet.
Blir du i en periode helt eller delvis studieufør (sykemeldt) bør du sette deg inn i ordningen med sykestipend fra Lånekassen. Ordningen gjelder hvis du er syk i mer enn 14 dager sammenhengende. Du kan få omgjort lån til stipend for inntil fire måneder og to uker i løpet av et undervisningsår. Lån for de første 14 dagene av den tiden du er syk (karenstid), kan ikke bli gjort om til stipend.
 
Ferdig med studiene?
Dersom mor/far er ferdig med studiene og ikke har krav på støtte fra Lånekassen, kan den av foreldrene som har omsorgen for barnet få rentefritak inntil 12 måneder etter fødsel, avhengig av inntekt fra omsorgspersonen. Det kan også gis rentefritak ved omsorgsarbeid for barn mellom 1 og 10 år. Rentefritak her blir vurdert i forhold til inntekt hos ektefelle/samboer. I perioder der foreldre deler omsorgen kan rentefritak bli delt mellom dere.
 
Rettigheter og ytelser fra NAV
Foreldrepenger
Kontakt NAV for å avklare om du kan ha rett på foreldrepenger  i din svangerskapspermisjon. Du kan ha rett på foreldrepenger hvis du har vært i arbeid i minst seks av de siste ti månedene før permisjonen starter. Årsinntekten må utgjøre minst halvparten av Folketrygdens grunnbeløp. Far må oppfylle samme krav til opptjening for å ha rett til foreldrepenger.

Når du søker om foreldrepenger kan du velge mellom å få 100 prosent av foreldrepenge-grunnlaget eller 80 prosent av grunnlaget og dermed lengre permisjon. Dette kalles dekningsgrad. Den samlede stønadsperioden for foreldrepenger ved fødsel er på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad.

Du bør søke om foreldrepenger minst tre måneder før termin, og dere må da også informere om hvordan dere planlegger uttak og evt fedrekvote. Det er mulig å velge fleksibelt uttak av foreldrepenger inntil barnet er tre år. For mer utfyllende informasjon, gå inn på www.nav.no/familie, NAV Foreldrepenger på Facebook eller kontakt ditt lokale NAV-kontor.

Engangsstønad
Dersom du ikke har tjent opp retten til foreldrepenger, kan du få utbetalt engangsstønad ved fødsel. Engangsstønaden gis for hvert barn du føder. Engangsstønaden er skattefri, og kan tidligst utbetales når svangerskapet har vart i 26 uker.

NB! Du kan få foreldrepenger/engangsstønad samtidig som du mottar foreldrestipend fra Lånekassen.

Barnetrygd
Barnetrygd fra NAV utbetales månedlig fra måneden etter at barnet er født og til og med måneden før barnet fyller 18 år. Du trenger ikke søke om dette, da NAV får melding fra Folkeregisteret. En enslig forsørger vil få utbetalt ekstra barnetrygd og gis også et småbarnstillegg. Dette må søkes om.

Kontantstøtte
Hvis du har barn mellom ett og to år kan du få kontantstøtte dersom du ikke har fulltidsplass i barnehage med statsstøtte. Deltidsplass kan gi rett til redusert støtte. Kontantstøtten gis pr. barn, og er den samme enten barnet bor sammen med en eller begge foreldre.

Aleneforsørger?
Som enslig mor eller far har du flere økonomiske rettigheter.
Har du spørsmål, ta kontakt med SiØ Råd og Helse ved ditt studiested. 
ARTIKLER - SE ALLE
SHoT resultatene – hva gjør SiØ?
Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at pandemien har rammet en del av studentene hardt. Mange studenter...
Vi søker studentkompiser
Ser du etter en meningsfull deltidsjobb? Det er fortsatt mulig å søke.
Nye tilbud fra Råd og helse
SiØ Råd og Helse har to nye tilbud: Walk & talk og Morgenprat.