Studenter og sykdom

Studenter og sykdom

Blir du syk i studietiden kan du få dekket enkelte utgifter knyttet til dette. Se utdypende informasjon om refusjon av helseutgifter under «Penger tilbake». Videre kan du ha andre økonomiske rettigheter som det kan være greit å sette seg inn i.

Statens lånekasse
Sykestipend.
Blir du syk i mer enn 14 dager sammenhengene, og ikke kan følge undervisning eller ta eksamen, kan studielånet for denne perioden omgjøres til sykestipend . Det samme gjelder hvis du en periode må være hjemme med sykt barn under 10 år og dermed ikke får fulgt undervisningen. I begge tilfeller må sykeperioden dokumenteres, og du må være minst 50% studieufør.

Lånekassen kan gi sykestipend i inntil fire måneder og to uker per undervisningsår. Studielånet for de første 14 dagene av en sykeperiode er såkalt karenstid og blir ikke omgjort til stipend.

Sykdommen må ha oppstått etter at undervisningen har startet. Hvis du er ny student og er syk når undervisningen starter, gjelder ikke ordningen med omgjøring av lån til stipend. Ordningen gjelder heller ikke dersom du har krav på sykepenger eller Arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV.
Søknad om omgjøring av lån til stipend skrives på egen blankett, og må være mottatt av Lånekassen senest seks måneder etter at undervisningsåret er avsluttet.
 
Rettigheter hos NAV
Sykepenger
Har du hatt jobb ved siden av studiene, kan du ha opparbeidet deg rett til sykepenger. Hvor mye du får, er avhengig av arbeidsinntekt og type arbeidsforhold. NB! Hvis du mottar sykepenger fra NAV gjelder ikke ordningen med sykestipend fra Lånekassen.
 
Arbeidsavklaringspenger (AAP)
Dersom du blir langvarig sy,k bør du ikke leve av lån/stipend. Det kan medføre at du blir forsinket i Lånekassen og ikke får økonomisk støtte når du er frisk nok til å gjenoppta studiene. Hvis sykdommen er langvarig eller blir kronisk, kan det være aktuelt å søke Arbeidsavklaringspenger (AAP) . Snakk med legen din om dette. Det avgjørende er at du fortsatt har en redusert arbeidsevne på minst 50 % og er i behandling med utsikt til bedring.

Økonomisk sosialhjelp
Ved langvarig sykdom kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp for en periode, dersom du ikke har tilstrekkelig midler til å sikre et forsvarlig livsopphold. Dette forutsetter at du ikke har andre økonomiske rettigheter og/eller oppsparte midler. Det blir gjort en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt ditt lokale NAV-kontor for nærmere informasjon.

Nedsatt funksjonsevne
Dersom du har en funksjonsnedsettelse (fysisk/psykisk) som gjør at du trenger tilrettelegging ved ditt studiested, i undervisningen eller på eksamen må du ta kontakt med ditt lærested. Nærmere informasjon finner du i her.
Du kan også få hjelp hos SiØ Råd og Helse

 
ARTIKLER - SE ALLE
En guide til å bo i kollektiv
Det kan være nytt og spennende å flytte inn i kollektiv. Her er en guide som vil hjelpe deg litt på vei.
En guide til å bo i kollektiv
Hva kan SiØ Råd og Helse bistå med?
Trenger du noen å snakke med? Vi vet at studentlivet kan by på store og små utfordringer for mange.
Hva kan SiØ Råd og Helse bistå med?
Spør mer!
Vi markerer verdensdagen for psykisk helse i hele oktober og har spilt inn en egen podcast om temaet.
Spør mer!